طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم pdf سال 98 (نوغانداری)

طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم را در انتهای مقاله دانلود کنید.

طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم سال 98
کرم ابریشم

درآمد میلیونی پرورش کرم ابریشم

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قیمت هر کیلو پیله ابریشم 75 هزار و 500 تومان است، تحقیقات به عمل آمده نشان می‌دهد به ازای پرورش هر جعبه تخم نوغان به‌طور میانگین 30 کیلو پیله برداشت می‌شود و با احتساب متوسط قیمت 75.500 تومان برای هر کیلو پیله ابریشم، هر جعبه مبلغی حدود 2 میلیون و 265 هزار تومان درآمدزایی دارد.

غیر از توتستان که نیاز اولیه نوغانداری است کشاورزان اغلب تنها مبلغی در حدود 4000 الی 5000 تومان بابت سم یا آهک مورداستفاده می‌پردازند و معمولاً مبلغ دیگری به این هزینه‌ها اضافه نخواهد شد. ‌ این البته تنها هزینه و درآمد یک جعبه تخم نوغان است و بدیهی است هرچقدر تعداد بیشتر باشد به همان میزان به سود و هزینه نیز افزوده خواهد شد.

قیمت پیله خشک کرم ابریشم

قیمت پیله خشک ابریشم 1000 عددی در مرداد ماه سال 98 حدود 400 تا 450 هزار تومان است.

طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم ویرایش سال 98

نبود اطلاعات درست و کاربردی باعث شده سرمایه گذاران نتوانند هزینه های موردنیاز برای این حرفه را به دست آورند، از این رو طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم توسط تیم آموزشی همیارکار به صورت فایل های pdf و doc در مرداد ماه سال 98 تهیه و نگارش شده است.

محتویات طرح توجیهی کرم ابریشم

 • میزان سرمایه اولیه برای شروع
 • میزان درآمد و فروش
 • نقطه سر به سر
 • میزان سود پیش بینی شده
 • هزینه خرید پیله
 • میزان سالن موردنیاز
 • دوره برگشت سرمایه
 • تجهیزات موردنیاز
 • نیروی کار موردنیاز
 • میزان سود سالیانه
 • هزینه زمین
 • ماشین آلات موردنیاز
 • هزینه های ساختمان سازی

افزایش فراورده‌های مصرفی در جهان

اﻓﺰاﻳﺶ روز اﻓﺰون ﻣﺼﺮف فرآورده‌های اﺑﺮﻳﺸﻤﻰ در جهان و کاهش ﻳﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻮﻏﺎﻧﺪارى درﻛﺸﻮرﻫﺎى توسعه‌یافته ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﻴﻦ ﺑﺮاى اﺣﺪاث ﺗﻮﺗﺴﺘﺎن ، آب موردنیاز ﺑﺮاى آﺑﻴﺎرى، اﻧﺮژى ﮔﺮان و … ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮاى ﻛﺸﻮرﻫﺎى درحال‌توسعه ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ با توجه ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﻴﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ، اﻧﺮژى ارزان، آب‌وخاک ﻓﺮاوان، فعالیت‌های ﻧﻮﻏﺎﻧﺪارى و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺑﺮﻳﺸﻢ را در کشور ﺧﻮد ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ.

ویژگی‌های اﻗﺘﺼﺎدى و اجتماعی ﻧﻮﻏﺎﻧﺪارى

 1. سرمایه‌گذاری در این رﺷﺘﻪ در مقایسه ﺑﺎ پاره‌ای از فعالیت‌های ﺗﻮﻟﻴـﺪى ﻛﻤﺘـﺮ و ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ سریع‌تر است..
 2. ﻛﺸﺖ ﺗﻮت در ﻛﻨﺎر اﻧﻬﺎر ، آبراه‌ها ، مسیل‌ها ، ﺣﺎﺷﻴﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ، اﻃﺮاف ﻣﺰارع ، به‌صورت تک‌درخت ﻳـﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ آب‌وخاک ﻋﻤﻠﻰ است .
 3. دوره ﺑﺎزدﻫﻰ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻮﺗﺎه و اﻣﻜﺎن پرورش ﻛﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ 3 ﺳﺎل ﺑﻌـﺪ از ﺷـﺮوع ﻛﺎﺷـﺖ ﺗـﻮت ﻓـﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد حرفه‌ای اﺳﺖ ﻛﺎرﮔﺮ ﻃﻠﺐ و اشتغال‌زا ﻛﻪ به‌صورت ﺷﻐﻞ ﻓﺮﻋﻰ ﻧﻴﺰ می‌تواند در ﻣﺠﺎورت ﻣﺸـﺎﻏﻞ اﺻـﻠﻰ
 4. روستایی ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﻴﺮدﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ به‌کارگیری ﺑﺨـﺶ ﻏﻴﺮﻓﻌـﺎل ﺟﺎﻣﻌـﻪ روستایی ﻣﺎﻧﻨـﺪ زﻧـﺎن ، ﻛﻮدﻛﺎن و سالخوردگانی ﻛﻪ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎى ﻛﺸﺎورزى را ﻧﺪارﻧﺪ ، ﻓﺮاﻫﻢ می‌سازد.
 5. این فعالیت به‌واسطه تأمین درآمد مستمر می‌تواند در توسعه و بهبود وضع زندگی جوامع روستایی مؤثر بوده و به‌عنوان وسیله‌ای در جهت جلوگیری از مهاجرت آن‌ها به شهرها مورداستفاده قرار می‌گیرد.
 6. این فعالیت امکانات تأمین مواد اولیه برخی از صنایع نساجی، قالی‌بافی، پزشکی، نظامی و… را فراهم می‌سازد و از این نظر می‌تواند به‌عنوان منبع مناسبی برای درآمد ارزی کشور تلقی گردد.
 7. ﻧﻮﻏﺎن از ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ است. رﻧﮓ تخم‌ها در اﺑﺘﺪا آﺑﻰ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺧﺎرج ﺷﺪن کرم‌ها از ﺗﺨـﻢ تیره‌رنگ می‌شوند.

 

کلیه هزینه های طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم بر اساس قیمت های سال 98 می باشد.

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ برای پرورش به‌صورت زﻳﺮ اﺳﺖ

رﻃﻮﺑﺖ(ﻧﻤﻨﺎﻛﻰ)

رﻃﻮﺑﺖ در 6 روز اول ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﺎﻳﺪ 75% ﺛﺎﺑﺖ و مابقی روزﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻔﺮﻳﺦ 85% ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدد.

 ﺣﺮارت (ﮔﺮﻣﺎ)

ﮔﺮﻣﺎى موردنیاز ﺑﺮاى ﺗﻔﺮﻳﺦ در 3 روز اول ﻣﻄﺎبق دﻣﺎى ﻣﻌﻤﻮل اتاق ﺣﺪود 15 درﺟﻪ سانتی‌گراد و از روز ﺳﻮم ﺑـﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻴﺮون آﻣﺪن کرم‌ها دﻣﺎى اﺗﺎق 24-25 درﺟﻪ سانتی‌گراد ﺑﺎﻳﺪ ﺛﺎﺑﺖ نگه‌داشته ﺷﻮد.

 ﻧﻮر (روﺷﻨﺎﻳﻰ)

ﺑﺮاى ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻛﺮدن کرم‌ها در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻔﺮﻳﺦ در ﻫﺮ شبانه‌روز 18 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮر و 6 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻰ ﻣﻄﻠـﻖ ﻻزم اﺳـﺖ چراغ‌ها در ﻫﺮ شبانه‌روز می‌بایست ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺼﻰ ﻣﺜﻼً 4 ﺻﺒﺢ روﺷﻦ و ساعت 10 ﺷﺐ ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮدد.

زمانی که ﺗﺨﻢ ﻧﻮﻏﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ داد (ﺧﺎﻛﺴﺘﺮى روﺷﻦ ﺷﺪ) ﺑﻪ ﻣﺪت 48 ﺳﺎﻋﺖ در ﺗﺎرﻳﻜﻰ ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺮار می‌گیرد.

ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﻳﻜﻰ ﺑﻪ تخم‌ها روﺷﻨﺎﻳﻰ داده و پس از ﺧﺮوج کرم‌ها ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ از برگ‌های ﻣﻨﺎﺳـﺐ(ﭘﺮآب،آﻓﺘﺎب دﻳـﺪه لطیف )اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

 

برنامه پرورش کرم ابریشم در مراحل مختلف (یک جعبه)

مرحله سن مدت تغذیه

(روز)

مدت خواب

(روز)

جمع خواب و تغذیه(روز) حرارت درجه سانتی گراد مقدار رطوبت

%

کرم جوان

1

2

3

3-3/5

3

3

1

1

1/5

4/5

4

4/5

27-28

26-27

25-26

90

85

80

جمع —– 9/5 3/5 13 —- —-
کرم بالغ 4

5

4

8

2

—-

6

8

24-25

23-24

75

70

جمع —- 12 2 14 —- —-
جمع کل —- 21/5 5/5 27 —- —-

 

توجه: داﺷﺘﻦ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺑﺮاى ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎ ﻻزم و ضروری اﺳﺖ.

ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ در ﭘﺮورش ﻛﺮم ﺟﻮان

ﻛﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ معمولاً داراى ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و چهار مرحله پوست‌اندازی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﻐﺬﻳﻪ (ﺳﻦ) و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از پوست‌اندازی (ﺧﻮاب ) ﮔﻔﺘﻪ می‌شود . می‌توان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻛﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ داراى 5 ﺳﻦ و 4 ﺧﻮاب اﺳﺖ ﺳﻨﻴﻦ 1 و 2 و 3 را ( ﻛﺮم ﺟﻮان) ﮔﻮﻳﻨﺪ.ﺳﻨﻴﻦ ﻛﺮم ﺟﻮان ﺣﺪود ﻳﺎزده روز طول می‌کشد.

 

 • ورودی‌های ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش را ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط آﻫﻚ و ﻛﻠﺮ گردپاشی ﻧﻤﻮده و ﺟﻬﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻰ دست‌ها ﻣﺤﻠـﻮل 1% ﻛﻠـﺮ
 • در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد . اﻓﺮاد می‌بایست ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻛﺎر دست‌ها را ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻰ ﻛﺮده و ﻛﻒ دمپایی‌ها را آﻏﺸـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣﺨﻠﻮط آﻫﻚ و ﻛﻠﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
 • در روز ﺗﻔﺮﻳﺦ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎرﻳﻜﻰ، ﺗﺨﻢ نوغان‌ها می‌بایست در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﺑﻤﺪت 2 اﻟـﻰ 4 ﺳـﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ روش 90 تا 95 درﺻﺪ ﺗﺨﻢ نوغان‌ها ﺗﻔﺮﻳﺦ ﮔﺮدﻧﺪ.
 • ﺑﺮاى ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺑﺮﮔﻬﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﻧﺪازه 2 ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و از اﻧﺪازه ﻫﺎى ﺧﻴﻠﻰ ﻛﻮﭼﻚ و ﻧـﺎزك و ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮددارى ﻛﻨﻴﺪ .
 • ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮگ از روز ﻗﺒﻞ ﺗﻬﻴﻪ و آﻣﺎده ﺷﻮد.
 • ﻫﺮﮔﺰ ﻛﺮﻣﻬﺎى ﺟﻮان را ﺑﺎ دﺳﺖ ﻟﻤﺲ ﻧﻜﺮده و ﺣﺘﻰ اﻻﻣﻜﺎن ﻏﻴﺮ از ﻣﻮاد ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ ، از 2 ﻋﺪد ﭘﺮ ﺗﻤﻴـﺰ ﺑـﺮاى ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻛﺮدن ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
 • اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﺮ ( ﺑﺎز ﻛﺮدن ﺟﺎى کرم‌ها ) می‌بایست ﺑﺼﻮرت ﺗﺪرﻳﺠﻰ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﮔﺪﻫﻰ ﺻﻮرت ﮔﻴـﺮد. از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ کرم‌ها و ﻳﺎ ﺑﺮﮔﺪﻫﻰ اﺿﺎﻓﻰ ﺧﻮددارى ﮔﺮدد.
 • ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ، ﺑﺮﮔﺪﻫﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎزك ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮگ ﺑﻪ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﻳﻚ ﺳـﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘـﺮ در ﺧـﻮاب اول و 2 ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ در ﺧﻮاب دوم ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد .
 • ﺑﺴﺘﺮﻫﺎى ﭘﺮورﺷﻰ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد.
 • ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮارد اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﮔﺪﻫﻰ ، ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺴﺘﺮ از ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد در ﺳﺎﻟﻦ ﭘـﺮورش ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮى ﺷﻮد.
 • برگ دهی را ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت 7-8 ، 13 و 30/19 اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

 

طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم
پیله های ابریشم

ﻛﺮم ﺑﺎﻟﻎ

ﺳﻨﻴﻦ 4 و 5 ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺎﻣﻴﺪه می‌شود ﻛﻪ 15 -16 روز ﺑﻪ ﻃﻮل می‌انجامد در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﻦ ﭘﻨﺠﻢ کرم‌ها از اﺷﺘﻬﺎ اﻓﺘﺎده و از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎز ﻣﻰ مانند جثه آن‌ها کوچک‌شده و ﺑﻪ رﻧﮓ زرد و ﺷﻔﺎف درمی‌آیند ﻛﻪ در این زﻣﺎن با گذاشتن وﺳﺎﻳﻞ ﭘﻴﻠﻪ ﺗﻨﻰ ﺑﺮ روى کرم‌ها ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻨﻴﺪن ﭘﻴﻠﻪ ﻓﺮاﻫﻢ می‌آید.

مشاهده مقاله
طرح توجیهی جلبک اسپیرولینا سال 1401 فایل word و pdf + آموزش

ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ در ﭘﺮورش ﻛﺮم ﺑﺎﻟﻎ

ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺮم ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻴﺎزى ﺑﻪ قطعه‌قطعه ﻛﺮدن برگ‌ها ﻧﻴﺴﺖ .

برگ‌های مورداستفاده می‌بایست ﻛﻪ به‌اندازه ﻛﺎﻓﻰ رﺷﺪ ﻛـﺮده و داراى رﻧـﮓ ﺳـﺒﺰ ﺗﻴـﺮه ﺑﺎﺷـﻨﺪ . اﺳـﺘﻔﺎده از برگ‌های ﺧﻴﺲ ، خاک‌آلود ، ﺑﻴﻤﺎر و ﭘﮋﻣﺮده ، برگ‌های ﺳﺎﻳﻪ و جوانه‌های ﺑﺎﻻﺋﻰ شاخه‌ها ﻣﻮﺟﺐ ﺑـﺮوز ﺑﻴﻤـﺎرى در ﻛﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

به‌منظور ﻛﺎﻫﺶ رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش اﻳﺠﺎد ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻫﻮا ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻼﻳﻢ ﺑﺎد در تلنبار اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ .

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺠﻢ زﻳﺎد ﺑﺮگ ﻣﺼﺮﻓﻰ در ﻛﺮم ﺑﺎﻟﻎ ، برگ‌های برداشت‌شده می‌بایست در ﺷـﺮاﻳﻂ ﺧﻨـﻚ و ﺳـﺎﻳﻪ ﻧﮕﻬﺪارى ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﺧﺸﻚ ﺑﻮدن بیش‌ازحد برگ‌ها ﺑﺎ ﻣﺮﻃﻮب ﻛﺮدن برگ‌ها آن‌ها را ﺗـﺎزه ﻧﮕـﻪ داﺷـﺖ وﻟـﻰ ﺑﺮگ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف هیچ‌گاه ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺧﻴﺲ ﺑﺎﺷﺪ.

 

شرایط محیطی مناسب برای عملیات تفریخ

اﻟﻒ- ﺣﺮارت:

ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﻪ روز اول ﺗﻔﺮﻳﺦ 15 درﺟﻪ سانتی‌گراد است. ﺳﭙﺲ ﺗﺨﻢ نوغان‌ها در ﺣﺮارت 18 اﻟﻲ 20 درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 1 روز ﺣﺮارت ﻧﮕﻬﺪاري می‌شوند و ﭘﺲ از آن ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﺮوج ﻻروﻫﺎ از ﺗﺨﻢ در ﺣﺮارت 25 درﺟﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ.

ب- رﻃﻮﺑﺖ:

رﻃﻮﺑﺖ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ مؤثر در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﻗﻮي ﺑﻮده و ﻻزم اﺳﺖ رﻃﻮﺑﺖ اﺗﺎق ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﻴﻦ 75 تا 85 درﺻﺪ(در روزﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ 75 تا 80 و در روزﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ 80 تا 85 درﺻﺪ) ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ می‌شود تخم‌ها ﺑﻪ راﺣﺘﻲ آب ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﺮده اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ رﻃﻮﺑﺖ( ﺑﻴﺶ از 90 درﺻﺪ) ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻروﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ به‌منظور ﻛﻨﺘﺮل ﺻﺤﻴﺢ ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ از ﺗﻌﺪادي ﺣﺮارت ﺳﻨﺞ و رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻨﺞ در داﺧﻞ اﺗﺎق ﺗﻔﺮﻳﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ج- ﻧﻮر:

ﻧﻮر در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﻜﻪ ﭼﺸﻤﻲ (ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺑﻲ ﺷﺪن) ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﺑﻲ ﺷﺪن(روﺷﻦ ﺷﺪن) ﺗﺨﻤﻬﺎ، ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ رﺷﺪ ﻻروﻫﺎ و ﺧﺮوج ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ آﻧﻬﺎ می‌شود. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻻزم اﺳﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻲ دوران ﺗﻔﺮﻳﺦ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 16 ﺳﺎﻋﺖ از روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ و 8 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ( ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ) اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

ﻻزم اﺳﺖ از روز دوازدﻫﻢ ﺷﺮوع ﺗﻔﺮﻳﺦ، ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ رﻧﮓ آﻧﻬﺎ از ﺗﻴﺮه ﺑﻪ روﺷﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، روﺷﻨﺎﻳﻲ داﺧﻞ اﺗﺎق را ﻗﻄﻊ ﻛﺮده و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺧﺮوج ﻛﺎﻣﻞ کرم‌ها در ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺣﺘﻲ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ داﺧﻞ اﺗﺎق ﺗﺮدد ﻣﻲ ﮔﺮدد از ﭼﺮاغ ﻗﻮه اي ﻛﻪ ﺷﻴﺸﻪ آن ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده می‌شود.

تهویه:

تخم نوغان، خصوصا در مراحل انتهایی دوره تفریخ، مقاومت کمتری در برابر افزایش دی اکسید کربن محیط نشان می دهد، بنابراین لازم است هوای تازه به طور مداوم به خصوص مراحل پایانی تفریخ در اختیار آن‌ها قرار گیرد.

ﺗﻐﺬﻳﻪ کرم ابریشم

از ﺗﻐﺬﻳﻪ کرم‌ها ﺑﺎ برگ‌های ﺧﻴﺲ، باران‌خورده، ﺷﺒﻨﻢ دار، خاک‌آلوده، ﭘﮋﻣﺮده ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدداري ﮔﺮدد.

طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم
کرم ابریشم

 

ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮگ ، درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه ﻣﺠﺎور اﻳﻦ درﺧﺘﺎن سم‌پاشی ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻳﺮا در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم سم‌پاشی، اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻨﻜﻪ ذرات ﺳﻢ به‌وسیله ﺑﺎد روي ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن ﺗﻮت ﻧﻴﺰ منتقل‌شده ﺑﺎﺷﺪ، وﺟﻮد دارد.ﺗﻐﺬﻳﻪ کرم‌ها ﺑﺎ برگ‌های آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺑﻮدي آن‌ها می‌شود. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺻﻮرت ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻮدن می‌توان اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از کرم‌ها را در ﻣﺤﻞ جداگانه‌ای به‌وسیله ﺑﺮگ ﭼﻴﺪه ﺷﺪه ﻣﺸﻜﻮك ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ برگ‌ها آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 2 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ، کرم‌ها بی‌تاب ﺷﺪه، سرخود را ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺣﺮﻛﺖ داده و ﻣﺎﻳﻊ سبزرنگی از دﻫﺎن آن‌ها ﺧﺎرج می‌شود. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ برگ‌های آﻟﻮده و کرم‌های ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪه را از ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش دور ﺳﺎﺧﺖ.

مشاهده مقاله
طرح توجیهی پرورش گل نسترن pdf سال 98 + آموزش کاشت

برداشت برگ برای تغذیه کرم

ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮگ، ﺻﺒﺢ زود و ﻳﺎ ﻋﺼﺮ هرروز اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و از ﺑﺮداﺷﺖ آن در زﻣﺎن آﻓﺘﺎب ﺷﺪﻳﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﮔﺮدد زﻳﺮا ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮگ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻜﻴﺪﮔﻲ برگ‌ها ﺷﺪه و اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮﻣﺎي برگ‌ها ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﻤﻴﺮ و ﺗﺮﺷﻴﺪﮔﻲ آن‌ها می‌گردد.

ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮگ ﻃﻮري اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ به‌اندازه ﻳﻚ وﻋﺪه ﺑﺮگ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ کرم‌ها ( به‌ویژه ﺑﺮاي ﺳﻨﻴﻦ 4 و 5 ) ذخیره‌شده ﺑﺎﺷﺪ. به‌گونه‌ای که‌برگ‌های ﭼﻴﺪه ﺷﺪه در عصرها ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ وﻫﻠﻪ ﺑﺮگ دﻫﻲ روز ﺑﻌﺪ و ﺑﺮگ ﭼﻴﺪه ﺷﺪه ﺻﺒﺢ ﺑﺮاي وهله‌های دﻳﮕﺮ ﺑﺮگ دﻫﻲ روزاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. اﺗﺎق ذﺧﻴﺮه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻠﻲ ﺧﻨﻚ و ﺗﺎرﻳﻚ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻬﻮﻳﻪ را ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎً به‌منظور ﺣﻔﻆ رﻃﻮﺑﺖ برگ‌ها، ﭘﺲ از ﭘﻬﻦ ﻛﺮدن آن‌ها ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ روي ﺑﺮگ به‌وسیله ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﺪاري ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪه ﺷﻮد.

نحوه غذا دادن به کرم‌ها

ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﺮگ دﻫﻲ ﭼﻪ به‌صورت خردشده در ﺳﻨﻴﻦ ﻛﺮم ﺟﻮان و ﭼﻪ به‌صورت ﺑﺮگ ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ در دوره ﺑﺎﻟﻎ، به‌صورت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﺑﺴﺘﺮ ﻛﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﻛﻠﻴﻪ کرم‌ها از ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮگ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه و ﺿﻤﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻزم به‌طور ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ رﺷﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

با مطالعه طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم از هزینه های بیهوده جلوگیری کنید.

فاصله زمانی ﺧﻮاب ﻛﺮم

کرم‌های اﺑﺮﻳﺸﻢ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻨﻴﻦ 1 تا 5، داراي ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ پوست‌اندازی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ پوست‌اندازی اصطلاحاً ﺧﻮاب ﻛﺮم ﮔﻔﺘﻪ می‌شود. ﻋﻼﺋﻢ پوست‌اندازی عبارت‌اند از:ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻛﺎﻫﺶ تحرک، ﻣﺘﻮرم ﺷﺪن ﻧﺎﺣﻴﻪ سینه‌ای، ﭼﺴﺒﻴﺪن روي ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ درروی ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺮورش، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻻرو ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ زاویه‌دار و ﺷﻔﺎف ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﻻرو.

رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ در زﻣﺎن ﺧﻮاب ﻛﺮم ضروری اﺳﺖ

ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻳﻜﻨﻮاختی ﻛﺎﻣﻞ کرم‌ها در زﻣﺎن ﺧﻮاب و به‌منظور ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮگ باقی‌مانده در ﺑﺴﺘﺮ، ﻣﻴﺰان آﺧﺮﻳﻦ وﻫﻠﻪ ﺑﺮگ دهی ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﻫﺮ ﺳﻦ ﻛﻤﺘﺮ از وهله‌های ﻗﺒلی اﺳﺖ.

 

آموزش نوغنداری به همراه طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم
جعبه های کرم ابریشم

علائم خواب کرم

ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻮاب ﻛﺎﻣﻞ کرم‌ها، ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺮورش به‌وسیله ﭘﻮدر آهک ﻣﺮده آﻫﻚ پاشی ﮔﺮدد. اﻫﺪاف موردنظر از اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت عبارت‌اند از: 1- ﻛﺎﻫﺶ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺴﺘﺮ 2- ﺧﺸﻚ ﺷﺪن برگ‌های ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﺑﺴﺘﺮ 3- ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ بیماری‌زا.

پاک سازی بستر پرورش

ﺑﺮاي ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺮورش، می‌توان از توری‌های ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ توری‌ها ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در دوره ﻛﺮم ﺟﻮان کوچک‌تر و ﺑﺮاي دوره ﻛﺮم ﺑﺎﻟﻎ بزرگ‌تر است. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در دوره ﻛﺮم ﺑﺎﻟﻎ ﻛﻪ کرم‌ها ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ می‌شوند می‌توان ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ شاخه‌ها ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻳﻦ آن را ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮده و ﻣﺠﺪداً ﺷﺎﺧﻪ را روي ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪه ﻗﺮار داد.

نکاتی که باید در زمان تمیزکردن بستر رعایت کنید

ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮرد ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﺑﺴﺘﺮ ﻳﺎدآوري ﻧﻤﻮد آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت به‌ویژه در دوره ﻛﺮم ﺟﻮان ﻛﻪ ﻻروﻫﺎ رﻳﺰ ﺑﻮده و اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه آن‌ها اﻧﺪﻛﻲ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ از دور رﻳﺨﺘﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻻروﻫﺎ و ﻳﺎ آسیب‌های وارده ﺑﻪ آن‌ها اﺟﺘﻨﺎب ﮔﺮدد.

ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻮن ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﺑﺴﺘﺮ به‌ویژه در ﺳﻨﻴﻦ 4 و 5 ، ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ قابل‌ملاحظه اي ﻧﻴﺎز دارد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص برنامه‌ریزی ﻻزم ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﺑﺴﺘﺮ و ﺳﭙﺲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ به‌موقع اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ.

در صورت داشتن هرگونه سوال در رابطه با پرورش کرم ابریشم میتوانید سوال خود را در بخش نظرات مطرح کنید و در کمترین زمان جواب خود را دریافت کنید.

امتیاز به مقاله

امتیاز

امتیاز کل

User Rating: 4.13 ( 28 votes)

همچنین ببینید

طرح توجیهی درخت پالونیا

طرح توجیهی درخت پالونیا word و pdf سال 1401+ پکیج آموزشی

حدود 25 سال است که درخت پالونیا وارد کشور شده و در استان گلستان کاشته می شود. درخت پالونیا به خانواده پالونیاییان نام یک تیره از راستهٔ نعناسانان تعلق دارد و بومی مناطق مرکزی و غربی چین است. پالونیا درختی خزان پذیر با رشدی سریع است و این درخت امروزه به طور گسترده در آمریکا کاشته می‌شود.

4 نظر

 1. لینک دانلود فایل pdfهیچ کدوم از صفحه ها اصلا نیست.
  پرورش عقرب و کرم ابریشم رو میخوام.
  لینک‌خرید و دانلود رو میتونید ایمیل کنید برام?

 2. طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم رو میخوام لطفا لینک دانلود رو برام بفرستین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *